Apie mus
VISAGINO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ METODINĖS TARYBOS VEIKLOS ORGANIZAVIMO NUOSTATAI

PATVIRTINTA

Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centro direktoriaus
2010 m. rugsėjo 10 d.
įsakymu Nr. (1.11) V-30

I.BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Metodinė veikla – mokytojų, mokyklų vadovų bei kitų specialistų organizuota veikla, skirta kvalifikacijai ir praktinei veiklai tobulinti keičiantis gerąja pedagogine patirtimi, naujausia metodine bei dalykine informacija.

2. Visagino savivaldybės mokyklų metodinė taryba (toliau – MMT) – prie Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centro (toliau – VPMMMC) veikianti metodinių būrelių pirmininkų grupė, nustatanti metodinės veiklos prioritetus ir padedanti koordinuoti metodinių būrelių veiklą.

3. MMT veiklą koordinuoja VPMMMC.

4. MMT organizuoja bei koordinuoja mokytojų metodinę veiklą vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, VPMMMC direktoriaus įsakymu patvirtinta mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų metodinės veiklos organizavimo ir koordinavimo tvarka, šiais nuostatais bei kitais metodinę veiklą reglamentuojančiais dokumentais.


II. MOKYKLŲ METODINĖS TARYBOS VEIKLOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

5. MMT veiklos tikslas – telkti mokytojus šalies ir Visagino savivaldybės švietimo politikos įgyvendinimui, siekiant nuolatinio mokytojų profesinės kompetencijos augimo ir ugdymo proceso tobulinimo.
6. MMT veiklos uždaviniai:
6.1. plėtoti mokytojų bendradarbiavimą ir dalijimąsi gerąja patirtimi, siekiant sėkmingo ugdymo turinio įgyvendinimo;
6.2. skleisti švietimo/pedagogikos naujoves;
6.3. inicijuoti kvalifikacijos tobulinimo programų rengimą ir jų įgyvendinimą;
6.4. inicijuoti ir/ar organizuoti kitą veiklą, susijusią su dalykine integracija (parodas, konkursus, pažintinius renginius ir kt.).


III.   MOKYKLŲ METODINĖS TARYBOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS, REGLAMENTAVIMAS IR KOORDINAVIMAS

7. MMT vadovauja visuotinio ataskaitinio-rinkiminio posėdžio metu atviro/slapto balsavimo būdu jų narių išrinktas pirmininkas. Pirmininkas renkamas 3 metams paprasta balsų dauguma. MMT sekretorius gali būti renkamas vienerių metų laikotarpiui. Pirmininku renkamas ne žemesnę kaip vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją turintis mokytojas.
8. MMT ataskaitinio – rinkiminio posėdžio balsavimo dėl pirmininko rezultatai pranešami VPMMMC metodininkui, koordinuojančiam metodinę veiklą, per 5 darbo dienas po posėdžio. Balsavimo rezultatus ir MMT pirmininko pavardę bei jo duomenis praneša kadenciją baigęs pirmininkas.
9. MMT pirmininką įsakymu tvirtina Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centro direktorius.
10.   Pirmininkas:
10.1. organizuoja MMT posėdžius ir jiems vadovauja;
10.2. inicijuoja MMT veiklos krypčių, prioritetų nustatymą, organizuoja MMT veiklą;
10.3. inicijuoja veiklos formų įvairovę ir metodinės veiklos tobulinimą;
10.4. kiekvienais mokslo metais rugsėjo mėnesį inicijuoja mokslo metų veiklos plano sudarymą ir, suderinęs su VPMMMC metodininku, koordinuojančiu metodinę veiklą, iki spalio mėn. 1 dienos pateikia veiklos planą (1 priedas) VPMMMC direktoriui tvirtinti;
10.5. kiekvienais mokslo metais sudaro MMT narių sąrašą (2 priedas);
10.6. baigiantis mokslo metams, inicijuoja MMT veiklos ataskaitos (3 priedas) parengimą  už veiklos laikotarpį ir iki birželio 10 d. suderina ją su VPMMMC metodininku, koordinuojančiu metodinę veiklą;
10.7. atstovauja MMT įvairiose švietimo įstaigose ir institucijose, renginiuose;
10.8. reikalui esant, teikia informaciją MMT veiklą koordinuojančiam VPMMMC metodininkui ir Visagino savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistams;
10.9. pasibaigus kadencijai, MMT veiklos dokumentus perduoda VPMMMC metodininkui, koordinuojančiam metodinę veiklą.
11.   MMT organizuoja ne mažiau kaip tris posėdžius per mokslo metus.
12.   MMT nutarimai yra fiksuojami protokoluose (4 priedas). Protokolus rašo MMT sekretorius, saugo – pirmininkas.
13.   MMT posėdžius gali inicijuoti MMT  nariai, VPMMMC metodininkas, koordinuojantis metodinę veiklą, Visagino savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistai.
14.   MMT posėdžiai vyksta VPMMMC arba Visagino savivaldyb?s mokyklose pagal išankstinį susitarimą su mokyklos administracija. Posėdžių data, laikas ir vieta skelbiami VPMMMC veiklos plane.
15.   Posėdis yra teisėtas, kai jame dalyvauja 50 proc.+1 MMT narių. Nutarimai priimami balsavimu, paprasta balsų dauguma. Jei yra vienodas balsų skaičius, sprendimą lemia pirmininko balsas.
16.   MMT posėdžiuose gali dalyvauti Visagino savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistai, VPMMMC pedagoginiai darbuotojai, prireikus — kiti specialistai.


IV.   MMT NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

17.   MMT nariai turi teisę:
17.1. teikti siūlymus dėl metodinės, organizacinės, profesinės veiklos koregavimo;
17.2. rinktis veiklos būdus, formas;
17.3. teikti siūlymus dėl MMT veiklos tobulinimo;
17.4. gauti dalykinę, metodinę informaciją iš MMT narių ir pirmininko, VPMMMC pedagoginių darbuotojų.

18.   MMT nariai privalo:
18.1. aktyviai dalyvauti MMT veikloje;
18.2. laikytis MMT nuostatų ir vykdyti MMT nutarimus;
18.3. spęsti MMT veiklos problemas;
18.4. analizuoti ugdymo turinio įgyvendinimo rezultatus bei pokyčius;
18.5. skleisti pedagogines ir metodines naujoves;
18.6. dalintis gerąja pedagogine patirtimi.


V.NUOSTATŲ KEITIMAS

19.   MMT veikla nutraukiama jų narių sprendimu; veiklos nutraukimas įforminamas posėdžio nutarimu, su kuriuo supažindinamas VPMMMC direktorius ir Visagino savivaldybės administracijos švietimo,  kultūros ir sporto skyrius.

20.   Nuostatai gali būti keičiami ir papildomi MMT, metodinių grupių, metodinių būrelių bei kitų metodinę veiklą Visagino savivaldybėje organizuojančių asmenų iniciatyva. Pakeitimai ir papildymai derinami su VPMMMC. Naujų nuostatų redakcijų/pakeitimus/papildymus tvirtina VPMMMC direktorius.


MMT veiklos organizvimo muostatai 1 priedas (veiklos planas) - (plačiau)
MMT veiklos organizvimo muostatai 2 priedas (narių sąrašas) - (plačiau)
MMT veiklos organizvimo muostatai 3 priedas (ataskaita) - (plačiau)
MMT veiklos organizvimo muostatai 4 priedas (protokolas) -  (plačiau)


VISAGINO PAGALBOS MOKINIUI, MOKYTOJUI IR MOKYKLAI CENTRO
VISAGINO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ METODINĖS TARYBOS IR MOKYTOJŲ
METODINIŲ BŪRELIŲ NARIŲ SKATINIMO IR DRAUSMINIMO TVARKA

PATVIRTINTA
Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centro direktoriaus


I. BENDROSIOS  NUOSTATOS

1. Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centro (toliau VPMMMC) Visagino savivaldybės metodinės tarybos (toliau MT) ir metodinių būrelių (toliau MB) narių skatinimo ir drausminimo tvarka (toliau – Tvarka) sudaryta vadovaujantis LR Švietimo įstatymu bei kitais LR teisės aktais ir aprobuota VPMMMC Centro tarybos posėdyje 2010 m. sausio 27 d. protokolo Nr. CT-1.

2. VPMMMC Tvarka nustato MT ir MB narių skatinimo/drausminimo tikslus, uždavinius, kriterijus, būdus ir formas.


II.  TVARKOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

3. Tvarkos tikslas – reglamentuoti MT ir MB narių skatinimą/drausminimą.

4. Tvarkos uždaviniai:
4.1. analizuoti ir vertinti MT ir MB narių veiklą;
4.2. skatinti MT ir MB narius atsakingai atlikti veiklas;
4.3. aktyvinti MT ir MB narių metodinę veiklą;
4.4. užtikrinti objektyvią MT ir MB narių atranką skatinimui.


III. SKATINIMO PRIEMONĖS, KRITERIJAI

5. MT ir MB nariams gali būti taikomos šios skatinimo priemonės:
5.1. VPMMMC direktoriaus padėka žodžiu;
5.2. pasiūlymas apdovanoti Visagino savivaldybės mero/Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus/švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo padėkos/pagyrimo raštu;
5.3. VPMMMC direktoriaus rekomendacija dėl pritarimo aukštesnei kvalifikacinei kategorijai;
5.4. VPMMMC direktoriaus padėka raštu;
5.5. VPMMMC direktoriaus pagyrimo/padėkos raštas/apdovanojimas dovana;   
5.6. VPMMMC garbės ženkliukas;

6. Skatinimo priemonės MT ir MB nariams skiriamos vadovaujantis šiais kriterijais:
6.1. kokybiškas/novatoriškas darbas (aktyvus, efektyvus, naudingas ir kt.), aktyvus dalyvavimas  MT ir MB veikloje;
6.2. užduočių atlikimas (savalaikis, atliktų darbų apimtis);
6.3. metodinių ir mokomųjų priemonių parengimas, palikimas VPMMMC edukacinės patirties banke, dalyvavimas metodinės medžiagos parodose/konkursuose;
6.4. edukacinių/švietėjiškų/prevencinių/kvalifikacijos tobulinimo programų/projektų miesto, šalies, užsienio konkursams rengimas ir jų įgyvendinimas;
6.5. dalyvavimas miesto, respublikos ir tarptautiniuose renginiuose/projektuose/ edukacinėse programose, dalijantis gerąja darbo patirtimi;
6.6. užduočių parengimas miesto, regiono, šalies olimpiadoms, konkursams;
6.7. metodinių-dalykinių, pedagoginių ir psichologinių pranešimų/paskaitų parengimas/ skaitymas miesto, regiono ir šalies pedagogams ir publikavimas masinėse informacijos priemonėse;
6.8. dalyvavimas vertinant ir nustatant  kitų institucijų mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų profesinę kompetenciją;
6.9. bendradarbiavimo ryšių inicijavimas/palaikymas/plėtojima;
6.10. idėjų ir pasiūlymų teikimas VPMMMC dėl metodinės veiklos gerinimo ir dalyvauja jas įgyvendinant;
6.11. švietimo įstaigos(-ų)/miesto pedagogų bendruomenės reprezentavimas masinėse informavimo priemonėse/renginiuose/projektuose/edukacinėse programose/parodose.


IV. DRAUSMINIMO PRIEMONĖS

7. Už MT ir MB narių funkcijų, nurodytų  VPMMMC Visagino savivaldybės mokyklų metodinės tarybos ir mokytojų metodinių būrelių veiklos organizavimo nuostatuose, patvirtintuose VPMMMC direktoriaus įsakymu, nevykdymą gali būti taikomos šios drausminimo priemonės:
7.1. VPMMMC direktoriaus pastaba žodžiu;
7.2. MT ir MB narių informavimas raštu dėl funkcijų nevykdymo; 
7.3. švietimo įstaigų vadovų informavimas raštu dėl  MT ir MB narių funkcijų nevykdymo;
7.4. VPMMMC direktoriaus pasiūlymas MT ir MB pirmininkams atsistatydinti;
7.5. siūlymas MT posėdyje svarstyti MT narių tinkamumą atstovauti savo MB.


XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8. MT narių kandidatūras skatinimui gali siūlyti VPMMMC darbuotojas, koordinuojantis metodinę veiklą, MT nariai; MB narius gali siūlyti VPMMMC darbuotojas, koordinuojantis metodinę veiklą, MT, MB nariai.

9. VPMMMC CT, gavusi teikimą dėl skatinimo/drausminimo priemonės skyrimo, CT posėdyje svarsto šį klausimą ir priima sprendimą, kuris teikiamas VPMMMC direktoriui.

10.   MT ir MB nariams skatinimo priemonės, nurodytos šios Tvarkos 5.4. – 5.6. p., skiriamos VPMMMC direktoriaus įsakymu.

11.   Šios tvarkos įgyvendinimui lėšos gali būti skiriamos iš VPMMMC specialiosios programos.

12. Esant galiojančiai drausminimo priemonei, MT ir MB nariams skatinimo priemonės neskiriamos.


Visagino savivaldybės mokyklų metodinės tarybos veiklos planas

2010-2011 m.m. (plačiau)

Visagino metodinių būrelių pirmininkų - mokyklų metodinės tarybos narių sąrašas

2010-2011 m.m. (pačiau)


VISAGINO PAGALBOS MOKINIUI, MOKYTOJUI IR MOKYKLAI CENTRAS
VISAGINO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ METODINIŲ BŪRELIŲ VEIKLOS ORGANIZAVIMO NUOSTATAI


I.BENDROSIOS NUOSTATOS

PATVIRTINTA

Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centro direktoriaus
2010 m. rugsėjo 10 d.
įsakymu Nr. (1.11) V-30

1. Metodinė veikla – mokytojų, mokyklų vadovų bei kitų specialistų organizuota veikla, vienijanti juos pagal veiklos ir ugdymo sritis, skirta kvalifikacijai ir praktinei veiklai tobulinti keičiantis gerąja pedagogine patirtimi, naujausia metodine bei dalykine informacija.

2. Visagino savivaldybės mokytojų metodinis būrelis (toliau MB) – prie Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centro (toliau – VPMMMC) veikianti mokytojų grupė, sudaryta iš įvairių mokyklų mokytojų, vykdanti dalyko(ų) ar ugdymo srities ugdymo turinio ir metodikos naujovių bei gerosios patirties sklaidą, inicijuojanti naujas kvalifikacijos tobulinimo programas.

3. MB savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, VPMMMC direktoriaus įsakymu patvirtinta mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų metodinės veiklos organizavimo ir koordinavimo tvarka, šiais nuostatais bei kitais metodinę veiklą reglamentuojančiais dokumentais.

4. MB nariais gali būti visų tipų savivaldybės ugdymo įstaigų pedagogai, dalykų mokytojai, kitų specialybių mokytojai (toliau – mokytojai), kurie savo veikla prisideda prie dalyko populiarinimo, dalyvauja MB veikloje ir pritaria MB veiklos tikslams.

5. MB veiklą koordinuoja Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras (toliau – VPMMMC), kuruoja Visagino savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyrius.


II. METODINIO BŪRELIO VEIKLOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

6. MB tikslas – telkti mokytojus šalies ir Visagino savivaldybės švietimo politikos įgyvendinimui, siekiant nuolatinio mokytojų profesinės kompetencijos augimo ir ugdymo proceso tobulinimo.

7. MB uždaviniai:
7.1. plėtoti mokytojų bendradarbiavimą ir dalijimąsi gerąja patirtimi, siekiant sėkmingo ugdymo turinio įgyvendinimo;
7.2. skleisti švietimo/pedagogikos naujoves;
7.3. vertinti, recenzuoti ir aprobuoti mokytojų parengtus metodinius darbus, metodines priemones, mokymo/si priemones, ir, autoriams pritarus, inicijuoti ir koordinuoti jų sklaidą;
7.4. vertinti mokytojų praktinę veiklą, teikti rekomendacijas;
7.5. inicijuoti kvalifikacijos tobulinimo programų rengimą ir jų įgyvendinimą;
7.6. inicijuoti ir/ar organizuoti kitą veiklą, susijusią su dalyko ugdymu (olimpiadas, konkursus, pažintinius renginius ir kt.).


III.   METODINIO BŪRELIO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS, REGLAMENTAVIMAS IR KOORDINAVIMAS

8. MB vadovauja visuotinio ataskaitinio-rinkiminio posėdžio metu atviro/slapto balsavimo būdu jų narių išrinktas pirmininkas. Metodinio būrelio pirmininkas renkamas 3 metams paprasta balsų dauguma. MB sekretorius gali būti renkamas vienerių metų laikotarpiui. Metodinio būrelio pirmininku renkamas ne žemesnę kaip vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją turintis mokytojas.

9. MB ataskaitinio – rinkiminio posėdžio balsavimo dėl pirmininko rezultatai pranešami VPMMMC metodininkui, koordinuojančiam metodinę veiklą, per 5 darbo dienas po posėdžio. Balsavimo rezultatus ir MB pirmininko pavardę bei jo duomenis praneša kadenciją baigęs pirmininkas.

10.   MB pirmininkus įsakymu tvirtina Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centro direktorius.

11.   MB pirmininkas:
11.1. inicijuoja MB veiklos krypčių nustatymą, organizuoja MB veiklą;
11.2. inicijuoja veiklos formų įvairovę ir metodinės veiklos tobulinimą;
11.3. kiekvienais mokslo metais rugsėjo-spalio mėnesiais inicijuoja mokslo metų veiklos plano sudarymą ir, suderinęs su VPMMMC metodininku, koordinuojančiu metodinę veiklą, bei Visagino savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistu, kuruojančiu dalyką, iki spalio mėn. 30 dienos pateikia veiklos planą (1 priedas) VPMMMC direktoriui tvirtinti;
11.4. kiekvienais mokslo metais sudaro MB narių sąrašą (2 priedas);
11.5. baigiantis mokslo metams, inicijuoja MB veiklos ataskaitos (3 priedas) parengimą už veiklos laikotarpį ir iki birželio 10 d. suderina ją su VPMMMC metodininku, koordinuojančiu metodinę veiklą;
11.6. atstovauja MB mokyklų metodinėje taryboje, įvairiose švietimo įstaigose ir institucijose, renginiuose;
11.7. reikalui esant, teikia informaciją MB veiklą koordinuojančiam VPMMMC metodininkui ir Visagino savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistams;
11.8. pasibaigus kadencijai, MB dokumentus perduoda VPMMMC metodininkui, koordinuojančiam metodinę veiklą.

12.   MB organizuoja ne mažiau kaip tris posėdžius per mokslo metus.

13.   MB nutarimai yra fiksuojami protokoluose (4 priedas). Protokolus rašo MB sekretorius, saugo – pirmininkas.

14.   MB posėdžius gali inicijuoti metodinio būrelio pirmininkas, nariai, VPMMMC metodininkas, koordinuojantis metodinę veiklą, Visagino savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistai.

15.   MB posėdžiai vyksta VPMMMC arba Visagino savivaldybės mokyklose pagal išankstinį susitarimą su mokyklos administracija. Posėdžių data, laikas ir vieta skelbiami VPMMMC veiklos plane.

16.   Posėdis yra teisėtas, kai jame dalyvauja 50 proc.+1 MB narių. Nutarimai priimami balsavimu, paprasta balsų dauguma. Jei yra vienodas balsų skaičius, sprendimą lemia pirmininko balsas.

17.   MB posėdžiuose gali dalyvauti Visagino savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistai, VPMMMC pedagoginiai darbuotojai, prireikus – kiti specialistai.


IV.   METODINIO BŪRELIO NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

18.   MB nariai turi teisæ:
18.1. teikti siųlymus dėl dalykų ar ugdymo srities metodinės, organizacinės, profesinės veiklos koregavimo;
18.2. rinktis veiklos būdus, formas;
18.3. prašyti savo praktinės veiklos įvertinimo;
18.4. prašyti metodinės pagalbos sau arba atstovaujamos mokyklos mokytojams;
18.5. gauti dalykinę, metodinæ informaciją iš metodinio būrelio narių ir pirmininko, VPMMMC pedagoginių darbuotojų.

19.   MB nariai privalo:
19.1. aktyviai dalyvauti metodinio būrelio veikloje;
19.2. laikytis metodinio būrelio nuostatų ir vykdyti metodinio būrelio nutarimus;
19.3. spręsti metodinio būrelio veiklos problemas;
19.4. analizuoti ugdymo turinio įgyvendinimo rezultatus bei pokyčius;
19.5. skleisti pedagogines ir metodines naujoves;
19.6. dalintis gerąja pedagogine patirtimi.


V.NUOSTATŲ KEITIMAS

20.   MB veikla nutraukiama jų narių sprendimu; veiklos nutraukimas įforminamas posėdžio nutarimu, su kuriuo supažindinamas VPMMMC direktorius ir Visagino savivaldybės administracijos švietimo,  kultūros ir sporto skyrius.

21.   Nuostatai gali būti keičiami ir papildomi metodinių grupių, mokyklų metodinės tarybos, MB bei kitų metodinų veiklą Visagino savivaldybėje organizuojančių asmenų iniciatyva. Pakeitimai ir papildymai derinami su VPMMMC. Naujų nuostatų redakciją/pakeitimus/papildymus tvirtina VPMMMC direktorius.