Atestacija
ĮSAKYMAS

DĖL MOKYTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL BENDROJO UGDYMO, PROFESINIO MOKYMO IR NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMAS (IŠSKYRUS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS), DARBO KRŪVIO SANDAROS NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2019 m. kovo 1 d. Nr. V-186

Vilnius

PlačiauMokytojų atestacijos atmintinė

Kiekvienas mokytojas turi teisę atestuotis – kelti savo kvalifikaciją. Ši atmintinė parengta vadovaujantis naujais Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatais (2008 m. lapkričio 24 d. Švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. ISAK-3216 ir 2009 m. sausio 16 d. Švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. ISAK-94). Nustatytos keturios mokytojų kvalifikacinės kategorijos – mokytojo, vyresniojo mokytojo, mokytojo metodininko, mokytojo eksperto – ir keturios pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacinės kategorijos - pagalbos mokiniui specialisto, vyresniojo pagalbos mokiniui specialisto, pagalbos mokiniui specialisto metodininko ir pagalbos mokiniui specialisto eksperto. Aukštąjį arba aukštesnįjį (specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) ir pedagogo kvalifikaciją įgijusio asmens kvalifikacija prilyginama mokytojo kvalifikacinei kategorijai.

Aukštesnės kvalifikacinės kategorijos galima siekti:
·    vyresniojo mokytojo – turint 4 paskutinių metų dalyko mokymo darbo stažą;
·    mokytojo metodininko – turint 5 paskutinių metų dalyko mokymo darbo stažą;
·    mokytojo eksperto – turint 6 paskutinių metų dalyko mokymo darbo stažą;
                   
Aukštesnės kvalifikacinės kategorijos galite siekti praėjus 2 metams nuo paskutinės atestacijos. Atestacijos programa mokyklose sudaroma trejiems metams. Kiekvienais metais slenkamuoju principu programa papildoma naujai atestuotis ketinančiais mokytojais. Atestacijos nuostatai yra paskelbti internete adresu: http://www.smm.lt/naujienos/nteises_a.htm

1.    Perskaitykite Atestacijos nuostatus ir nuspręskite, kokią aukštesnę kvalifikacinę kategoriją pretenduojate įgyti.

2.    Pradėkite kaupti medžiagą, kuri atestacinei komisijai patvirtintų, kad esate verti aukštesnės kvalifikacinės kategorijos. Sukaupta medžiaga turi parodyti, kad jūs atitinkate aukštesnės kvalifikacijos kriterijus. Jei atestuojatės pirmą kartą ir siekiate mokytojo kategorijos, bus vertinama jūsų 1 metų praktinė veikla; jei siekiate aukštesnės kvalifikacinės kategorijos – 3 metų praktinė veikla. Jei atestuojatės pakartotinai – bus vertinama veikla nuo paskutinės atestacijos (bet ne ilgesnė nei 3 metų).

3.    Savo mokyklos atestacijos komisijai pateikite:
·    Prašymą įrašyti jus į Mokytojų atestacijos programą;
·    Mokytojo duomenų anketą (Atestacijos nuostatų 2 priedas);

4.    Jei atestuojatės pirmą kartą, užsirašykite į kursus. Čia įgysite žinių ir gausite jas patvirtinančius kalbos kultūros (netaikoma lietuvių kalbos mokytojams), kompiuterinio raštingumo (netaikoma informacinių technologijų mokytojams) pažymėjimus. Šiuos pažymėjimus privalėsite pateikti atestacinei komisijai. Visiems, norintiems atestuotis, privaloma turėti pažymėjimą, kad išklausyti Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursai (nebent jūsų diplome nurodyta, kad esate šių dalykų specialistas).

5.    Mokyklos atestacinės komisijos pirmininkas, vadovaudamasis Atestacijos nuostatais, ne vėliau kaip prieš 6 mėnesius turi kreiptis į reikiamas institucijas, prašydamas paskirti jums praktinės veiklos vertintojus.

6.    Vyresniojo mokytojo kategorijos siekiančio mokytojo veiklą gali stebėti mokykloje dirbantis aukštesnės kategorijos mokytojas ir kuruojantis pavaduotojas; metodininko – mokyklos vadovas ar kuruojantis pavaduotojas ir 2 steigėjo pasiūlyti asmenys; eksperto – mokyklos, steigėjo ir Mokytojų kompetencijos centro deleguoti asmenys. Minėtos institucijos paskirs vertintojus. Jūs su jais turėtumėte susisiekti ir susitarti, kada ir kokias pamokas jie stebės.

7.    Prieš stebėsimas pamokas pasirūpinkite dokumentų formomis (Atestacijos nuostatų 5, 6, 8 priedai), kurias turėsite pildyti jūs ir vertintojai. Vertintojams pateikite ir šiuos dokumentus:
·    teminius planus;
·    paties parengtas mokymo ir mokymosi priemones, metodines priemones, leidinius, metodinius straipsnius, pranešimus, renginių planus, pažymas dėl vestų seminarų, gerosios pedagoginės patirties sklaidos įrodymų, paties parengtus ir vykdytus projektus, ugdymo proceso tyrimo medžiagą ir kt. medžiaga turi įrodyti, kad jūs pagrįstai pretenduojate įgyti aukštesnę kvalifikacinę kategoriją. Medžiagą geriausia rinkti pagal Atestacijos nuostatų 1 priede išdėstytus vertinimo kriterijus.

8.    Susitikite su savo darbo vertintojais, kurie stebės ir vertins jūsų pamokas. Vertintojai ne tik stebės 4 jūsų pamokas, bet ir analizuos išorės audito ataskaitas, praeitos atestacijos duomenis, jūsų ugdomosios ir metodinės veiklos dokumentus. Jie taikys įvairius metodus: interviu, pokalbį, dokumentų analizę.

9.    Ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki atestacinės komisijos posėdžio mokyklos atestacinės komisijos sekretoriui pateikite:
·    jei reikia – patikslintą Mokytojo duomenų anketą (Atestacijos nuostatų 2 priedas);
·    Mokytojo kvalifikacijos tobulinimo lentelę (Atestacijos nuostatų 3 priedas);
·    neprivalote, bet galite pateikti savivaldybės atitinkamo metodinio būrelio (tarybos) ar apskrities viršininko administracijos metodinės tarybos rekomendaciją metodininko ar eksperto kvalifikacinei kategorijai įgyti.


10.    Pasidomėkite, ar jūsų praktinės veiklos vertintojai ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki atestacinės komisijos posėdžio pateikė mokyklos atestacinės komisijos sekretoriui:
·    Pamokos vertinimo lenteles (Atestacijos nuostatų 5 priedas);
·    Mokytojo veiklos bei kompetencijos įsivertinimo ir vertinimo lentelę (Atestacijos nuostatų 6 priedas);
·    Mokytojo veiklos bei kompetencijos įvertinimo lentelę (Atestacijos nuostatų 8 priedas).


11.    Laukite atestacijos komisijos posėdžio, kuriame bus priimtas sprendimas dėl jūsų kvalifikacijos. Posėdyje turi dalyvauti atestacinės komisijos nariai, jūs, jūsų praktinio darbo vertintojas (-ai). Stebėtojo teisėmis gali dalyvauti LR Švietimo ir mokslo ministerijos, apskrities viršininkų administracijų valstybinės švietimo priežiūros skyrių atstovai.


Pastaba.

Ši atmintinė parengta mokytojams. Jei domitės pagalbos mokiniui specialistų atestacija, žr. Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatus.

Informaciją parengė Jūratė Litvinaitė, Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos istorijos mokytoja ekspertė. Nuoroda:   „Šoktonas“, „Šviesos“ ir „Almos litteros“ leid. Vasaris, Nr. 1. ·    MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS NUOSTATAI (plačiau)
·    1 priedas. MOKYTOJO IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTO (IŠSKYRUS PSICHOLOGĄ) VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJAI IR PROCEDŪROS (plačiau)
·    5 priedas. PAMOKOS VERTINIMO LENTELĖ (plačiau)
·    6 priedas.  MOKYTOJO IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTO VEIKLOS BEI KOMPETENCIJOS ĮSIVERTINIMO IR VERTINIMO LENTELĖ (plačiau)
·    7 priedas. SOCIALINIO PEDAGOGO VEIKLOS IR KOMPETENCIJOS ĮSIVERTINIMO IR VERTINIMO LENTELĖ (plačiau)
·    8 priedas. MOKYTOJO IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTO VEIKLOS BEI KOMPETENCIJOS ĮVERTINIMO LENTELĖ  (plačiau)                                                                                                                                                     
·    9 priedas. SOCIALINIO PEDAGOGO VEIKLOS IR KOMPETENCIJOS ĮVERTINIMO LENTELĖ (plačiau)
·    10 priedas. PAVYZDINĖ MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ ATESTACIJOS PROGRAMA (plačiau)