Naujienos

2018.02.13 Kvietimas į skaitymus

Visus, visus, didelius ir mažus, jaunus ir senus, mėgstančius skaityti ir norinčius pasidalinti mėgstamomis knygomis ar kūriniais, kviečiame į garsinius skaitymus "Skaitau Tau", skirtus Lietuvių kalbos dienoms. Skaitymai vyks vasario 22 d. 15.00 Visagino švietimo pagalbos tarnybos mokymų klasėje. Dalyviai skaitys atsineštos knygos ar kūrinio ištrauką (apie 1 psl.). Kviečiame aktyviai dalyvauti.

Registracija į renginį vykdoma iki vasario 20 d. 17.00 el. p. monika.gute@vspt.lt tel. nr. (8 386) 60 099, mob. 8 698 44 061.

Sužinokite, kokias muziejų ekspozicijas mokiniai galės lankyti nemokamai

https://www.madeinvilnius.lt/naujienos/svietimas/suzinokite-kokias-muzieju-ekspozicijas-mokiniai-gales-lankyti-nemokamai/

http://lrkm.lrv.lt/lt/nemokamimuziejai

https://www.muziejai.lt/Index.lt.asp

Kvietimas į konferenciją

Konferencija „Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių, ir gabių mokinių sėkmingas ugdymas(sis)".

Konferencija vyks 2018 m. balandžio 5 d. Vilniaus r. Avižienių gimnazijoje (Vilniaus r. Avižieniai, Sudervės g. 8). Konferencijoje gali dalyvauti bendrojo lavinimo mokyklų įvairių dalykų mokytojai, mokyklų vadovai, logopedai, socialiniai pedagogai, psichologai, specialieji pedagogai.

Konferencijos nuostatai2018.02.08 Kvietimas į kursus

Ugdymo plėtotės centro kartu Lietuvos technologijų mokytojų asociacija 2018 m. organizuojamų vasaros kursų "100-TAS GERŲ DARBŲ LIETUVAI", skirtų LIETUVOS 100–mečiui paminėti, anotacija

2018 m. birželio 18–21 d. Žemaitijos nacionaliniame parke (Didžioji g. 8, Plateliai, Plungės r.) numatytos praktinės veiklos ir kultūrinė programa siejama su čia įkurtu parku ir saugojamomis Žemaitijos gamtos ir kultūros vertybėmis. Parkas yra Minijos, Bartuvos, Ventos – baseinų takoskyroje, kur tyvuliuoja Platelių ežerynas su didžiausiu Žemaitijoje Platelių ežeru. Šiame krašte gyvenantys žemaičiai išlaikę savo tarmę, papročius, charakterio ypatumus. Čia puoselėjamos, gaivinamos senosios Žemaitijos krašto kultūros tradicijos, šventės. Platelių ežere yra išlikę senovinio tilto, jungusio Platelių miestelį su pilimis saloje, poliai. Žemaičių Kalvarijoje galima susipažinti su istoriniais paminklais, žemaitiškais kryžiais ar koplytstulpiais, šventųjų skulptūromis.

Žemaitijos nacionaliniame parke numatomos praktinės veiklos, skirtos praktiškai išbandyti kūrybinio mąstymo metodus, ieškoti problemos sprendimų, tirti praeities lobynus, vertinti istorinį kultūrinį paveldą, stiprinti socialinį, kultūrinį sąmoningumą ir nacionalinį saugumą bei dirbti komandoje siekiant bendro tikslo.
1. Kūrybiškumas, kūrybiniai darbai, kūrybinis problemų sprendimas bendradarbiaujant. Praktinis susipažinimas su: a) Žemaitijos tradiciniais amatais, kulinarinio paveldo gaminimas bei degustavimas, etnokultūros papročių ir apeigų pažinimas, b) oreivystės pasaulyje ir Lietuvoje istorija, nusipelniusiomis Lietuvai asmenybėmis (A. Gustaitčiu, J. Dobkevičiumi, S. Dariumi, S. Girėnu, kt.). Kūrybinėse dirbtuvėse bus kuriami lėktuvų modeliai, aitvarai, mokomasi panaudojant kūrybinio mąstymo metodus ieškoti problemos sprendimų.
2. Socialinio, kultūrinio sąmoningumo, nacionalinio saugumo stiprinimas. Praeitis ir dabartis. Edukacinė išvyka į Europos Šaltojo karo muziejų (Didžioji g. 10, Plateliai 90420). Netradicinėje pamokoje bus mokomasi dirbti komandoje siekiant bendro tikslo. Veikla kupina įdomių istorijų, užduočių, naujų misijų, įvairių aktyvaus pažinimo, skatinimo užduočių (užkoduoto slapto kovinių signalo iššifravimas, mokymasis taisyklingai užsidėti dujokaukę, aplinkos per pojūčius pažinimas).
Kūrybinėse dirbtuvėse bus tęsiamos pirmąją dieną pradėtos veiklos – kuriami lėktuvų modeliai, aitvarai, mokomasi panaudojant darnaus vystymosi metodus ieškoti problemos sprendimų. 3. Komandinio darbo ir projektinio darbo organizavimas. Edukacinė išvyka į Giliuko ir Kaštoniuko taką, esantį Platelių dvaro parke. Pažintis su Žemaitijos nacionaliniame parke augančiais medžiais, botaniniais gamtos paminklais. Sekcijoje bus mokomasi tirti kraštovaizdį, vertinti istorinį kultūrinį paveldą, mokytis technologijų pagalba nustatyti medžių amžių, aukštį, aiškintis medienos savybes ir jų pritaikomumą, apdirbimą anksčiau ir dabar.
Kūrybinėse dirbtuvėse bus tęsiamos veiklos – baigiami kurti ir išbandomi lėktuvų modeliai, aitvarai, mokomasi panaudojant STEAM žingsnių metodiką ieškoti problemos sprendimų.

Preliminari įgyvendinimo informacija vienam programos dalyviui:

4 dienų, 40 akad. val. programos mokestis – 60 Eur. Ugdymo plėtotės centras iš dalyvio mokesčio apmoka 4 dienų pietus. Kelionę, nakvynę dalyvis užsisako ir apmoka savarankiškai. 1 nakvynės mokestis – 8 Eur. Dalyviams, atlikusiems programos praktines užduotis, bus išduodami Ugdymo plėtotės centro kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai, kuriuose bus įrašas apie dalyvio patobulintą kompetenciją.2018.01.10 Kvietimas

Kviečiami į konferenciją "Šiuolaikiniai atradimai ir technologijos gamtoje" Pilviškių "Santakos" gimnazijoje.

Kvietimas, nuostatai2018.01.09 Įvyko Visagino savivaldybės mokyklų metodinės tarybos posėdis

Sausio 9 d. įvyko Visagino savivaldybės mokyklų metodinės tarybos posėdis. Tai pirmasis šių metų MMT posėdis.Jo metu buvo perskaityti šie pranešimai:


MMT posėdžio metu buvo kalbama apie Mokyklų metodinės tarybos veiklos 2018 m. plano sudarymą, buvo sudaryta grupė MB veiklos organizavimo nuostatams pakoreguoti. Taip pat posėdžio metu buvo išrinkti kandidatai į VŠPT tarybą, tartasi dėl Lietuvių kalbos dienų. Danguolė Savičienė, Visagino mokyklų metodinės tarybos pirmininkė pristatė metodinę priemonę "2018 Metų kalendorius "Lietuvos šventės". Ši priemonė parengta kartu su Visagino "Verdenės" gimnazijos 1 a klasės mokiniais, skirta pilietiškumo ugdymui. Kalendoriaus leidybą parėmė Visagino savivaldybės tarybos narys Sergejus Kotovas.

2017.12.20 Naudinga informacija

Baigiantis metams dalijamės 2017 m. Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros darbuotojų parengtų "Mokytojo TV" laidų, leidinių, straipsnių spaudoje nuorodomis bendrojo ugdymo mokyklų ir mokytojų kvalifikacijos tobulinimo institucijų veiklos kokybės įsivertinimo, išorinio vertinimo, Geros mokyklos temomis. Kviečiame pasidalinti su kolegomis, miesto, rajono mokyklų bendruomenėmis. Malonaus žiūrėjimo ir skaitymo.

"Mokytojo TV" laidos:
"Erdvė mokyklų tobulėjimui"
Laidos tikslas – pristatyti švietimo bendruomenei asociacijos pagrindu veikiantį Kokybės siekiančių klubą, jo teikiamas bendravimo ir bendradarbiavimo galimybes mokykloms ir atskiriems švietimo bendruomenės nariams, suinteresuotiems mokyklų veiklos kokybės užtikrinimu ir tobulinimu ir pripažįstantiems mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo idėją. http://mokytojotv.blogspot.lt/2017/03/kokybes-siekianciu-mokyklu-klubas.html

"Mokytojų mokėjimo mokytis kompetencijos tyrimas ir kvalifikacijos tobulinimo formų paieška
Laidos tikslas – apsvarstyti mokytojų mokėjimo mokytis kompetencijos reikšmę kvalifikacijos tobulinimo(si) procese.
http://mokytojotv.blogspot.lt/2017/04/mokytoju-mokejimo-mokytis-kompetencijos.html

"Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo poreikio ir planavimo dermė
Laidos tikslas – aptarti, kaip pedagogų kvalifikacijos tobulinimo poreikiai tiriami bendrojo ugdymo įstaigose, pedagogų kvalifikacijos tobulinimą vykdančiose institucijose ir kaip planuojamas šių poreikių įgyvendinimas.
http://mokytojotv.blogspot.lt/2017/05/pedagogu-kvalifikacijos-tobulinimo.html

"Įsivertinimo ir išorinio vertinimo poveikis mokyklos veiklos kokybei
Laidos tikslas – aptarti mokyklų veiklos vertinimo poveikį veiklos kokybei, įsivertinimo ir išorinio vertinimo tarpusavio sąveiką, skatinančią mokyklos pažangą, pagalbos mokykloms poreikį ir galimybes.
http://mokytojotv.blogspot.lt/2017/05/isivertinimo-ir-isorinio-vertinimo.html

"Mokyklų (įsi)vertinimo duomenys – kvalifikacijos tobulinimo programoms
Laidos tikslas – aptarti, kaip panaudoti mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo ir išorinio vertinimo duomenis mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programų pasiūlai sudaryti.
http://mokytojotv.blogspot.lt/2017/05/mokyklu-isivertinimo-duomenys.html

"Pagalba mokiniui mokykloje. Specialiųjų mokyklų išorinio vertinimo duomenų analizė
Laidos tikslas – pristatyti vertintų specialiųjų mokyklų ir mokyklų, turinčių specialiąsias klases, išorinio vertinimo duomenis.
http://mokytojotv.blogspot.lt/2017/06/pagalba-mokiniui-mokykloje-specialiuju.html

"Kaip mokyklos įsivertina ir matuoja savo pažangą?
Laidos tikslas – pristatyti bendrojo ugdymo mokyklų įsivertinimo ir pažangos anketą už 2016–2017 mokslo metus arba 2017 kalendorinius metus, atkreipti dėmesį į pažangos matavimo ypatybes.
http://mokytojotv.blogspot.lt/2017/11/kaip-mokyklos-isivertina-ir-matuoja.html

"Savarankiška mokykla Lietuvoje: tarp vizijos ir tikrovės
Laidos tikslas – pristatyti pagrindines tyrimų apie Lietuvos mokyklų savarankiškumo laipsnį išvadas, pateikti įžvalgų apie realius mokyklų savarankiškumo poreikius, savarankiškumo realizavimo kliuvinių įveikimą.
http://mokytojotv.blogspot.lt/2017/12/savarankiska-mokykla-lietuvoje-tarp.html

"Leidiniai:
Projektas "Besimokantys mokytojai – besimokantys mokiniai"
Leidinyje pateikiama projekte dalyvavusių mokyklų patirtis ir jas konsultavusių švietimo ekspertų įžvalgos. Vienas veiksmingiausių mokytojų mokymosi būdų yra mokymasis iš kolegų, mokymasis darbo aplinkoje. Mokytojų mokymuisi taikytas "Kolegialaus grįžtamojo ryšio" metodas. Projekto esmė – pasitikrinti, kokią įtaką mokytojų mokymasis daro mokinių mokymuisi ir jų pažangai bei pasiekimams?
http://www.nmva.smm.lt/wp-content/uploads/2012/12/Projektas-%E2%80%9EBesimokantys-mokytojai-besimokantys-mokiniai%E2%80%9C-1.pdf

"Projektas "Gera mokykla: nuo geros prie geresnės". Metodinės rekomendacijos planuojant ir organizuojant mokyklos įsivertinimą
Leidinyje apibendrinta projekte dalyvavusių mokyklų patirtis ieškant atsakymų į klausimus: kokios yra konkrečios mokyklos tobulėjimo krypties gairės? Kaip mokykloje suprantama geros mokyklos sąvoka, jos rodikliai? Kokie yra jos planuojami pažangos rodikliai? Kokia yra mokyklos pasiekta pažanga? Pagrindinis šio leidinio turinys – rodiklių sampratos atskleidimas, konkretūs mokyklų pateikti pavyzdžiai su kokybiniais ir kiekybiniais rodikliais bei informacijos šaltiniais.
http://www.nmva.smm.lt/wp-content/uploads/2017/12/Leidinys-1.pdf

"Straipsniai:
Mokyklų išorinis vertinimas kaip vizitas pas gydytoją
Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Mokyklų išorinio vertinimo skyriaus vedėja dr. Snieguolė Vaičekauskienė savo straipsnyje mokyklų išorinį vertinimą prilygina vizitui pas gydytoją. Mokyklų išorinis vertinimas yra priemonė, padedanti nustatyti mokyklos privalumus ir trūkumus, išryškinanti tobulinimo galimybes. Kaip teigia autorė, mokyklų išorinio vertinimo metu sukaupiama labai daug duomenų, tačiau tik naudojami duomenys kuria pridėtinę vertę. Tad kokie klausimai vis dar kyla ir po dešimties metų?
Plačiau skaitykite straipsnyje
Mokyklų išorinis vertinimas kaip vizitas pas gydytoją. Švietimo naujienos, Nr. 2 (368), (5–6 p.).
http://www.sac.smm.lt/wp-content/uploads/2017/01/02_Sv-Naujienos-368.pdf

"Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo institucijų veiklos kokybės įsivertinimo procesai
Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Mokyklų įsivertinimo skyriaus metodininkė Ingrida Šedeckytė-Lagunavičienė savo straipsnyje išryškina svarbų mokytojų kvalifikacijos tobulinimo institucijų vaidmenį lyderystės mokymosi labui kontekste, apžvelgia daugiau kaip dešimtmetį vykstančius institucijų veiklos kokybės įsivertinimo procesus, veiklos įsivertinimą institucijoje prilygina mokymuisi.
Plačiau skaitykite straipsnyje
Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo institucijų veiklos kokybės įsivertinimo procesai. Švietimo naujienos, Nr. 10 (376), Švietimo panorama (2–3 p.).
http://www.sac.smm.lt/wp-content/uploads/2017/11/10_Sv-Panorama-376.pdf

Linkime gražių, prasmingų, naudingų darbų ateinančiais Naujaisiais metais.

Pagarbiai
Ingrida Šedeckytė-Lagunavičienė

Mokyklų įsivertinimo skyriaus metodininkė
Tel. (8 5) 204 5373
El. paštas ingrida.sedeckyte-lagunaviciene@nmva.smm.lt

Puslapiai: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34