Naujienos

2017.05.30 Ugdymo plano galimybės pagrindinėje mokykloje

Priemonės, skirtos mokinių pasiekimų gerinimui (žemų mažinimui, skirtumo tarp berniukų ir mergaičių mažinimo, aukštų pasiekimų didinimo skaitymo ir rašymo (lietuvių k.), matematikos, gamtamoksliniame ugdyme).

Dokumentas "Ugdymo plano galimybės pagrindinėje mokykloje".2017.05.17 Metodinės dienos "Mokinių skaitymo ir rašymo gebėjimų ugdymas. Geroji darbo patirtis" apibendrinimas

Šių metų gegužės 9-10 dienomis Visagino švietimo pagalbos tarnyboje vyko metodinė diena "Mokinių skaitymo ir rašymo gebėjimų ugdymas. Geroji darbo patirtis". Renginio tikslas – pasidalinti inovatyvių, patyriminių, edukacinių idėjų, skatinančių vaikų rašymo ir skaitymo gebėjimus, taikymo ugdymo procese patirtimi. Pasidalinti darbo patirtimi buvo kviečiami ikimokyklinio, bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigų pedagogai.

Visagino savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Asta Sieliūnienė skaitė pranešimą "Skaitymo ir rašymo gebėjimų stiprinimas. Kaip sekasi?", kuriuo apžvelgė veiksmų, skirtų mokinių skaitymo ir rašymo gebėjimų ugdymui, plano vykdymą bei subtiliai priminė problemines sritis. Visagino savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Irena Rokickaitė pristatė nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatus ir atkreipė dėmesį, kad Visagino savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaitymo ir rašymo rezultatai yra žemesni negu matematikos, gamtos ir socialinių mokslų rezultatai ir todėl didesnį dėmesį reikėtų skirti mokinių skaitymo ir rašymo gebėjimų ugdymui. Visagino savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Rima Astrauskienė tardama sveikinimo žodį palinkėjo pedagogams aktyviai dalyvauti metodinėse dienose: klausyti, klausti bei diskutuoti. Visagino lopšelio-darželio "Auksinis gaidelis" (VPC) direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irina Petrova pristatė jų įstaigoje vykdytos tėvų apklausos dėl valstybinės kalbos vartojimo šeimoje rezultatus. Visagino švietimo pagalbos tarnybos specialistai pristatė edukacinės patirties banką, biblioterapijos metodą, Visagino viešosios bibliotekos bibliografė supažindino su naujomis mokomosiomis priemonėmis ir LIBIS sistema, o vaikų lopšelių-darželių "Auksinis gaidelis", "Gintarėlis", "Ąžuoliukas", "Verdenės" gimnazijos ir "Žiburio" pagrindinės mokyklos pedagogai pasidalino darbo patirtimi ugdant mokinių rašymo ir skaitymo gebėjimus su kitų įstaigų pedagogais.

Buvo nagrinėjamos dažniausiai pasitaikančios su mokinių rašymo ir skaitymo gebėjimų ugdymu susijusios problemos, pateikiami galimi jų sprendimo būdai: įvairių mokomųjų priemonių ir informacinių komunikacinių technologijų naudojimas, savarankiškas skaitymas, skaitymo užduotys, perskaitytų tekstų aptarimas, kūrybiškumo ugdymas, darbas su žodynu, grįžtamasis ryšys ir glaudus bendradarbiavimas su mokinių tėvais, skaitymo ir raštingumo gebėjimų ugdymas ne tik per lietuvių kalbos pamokas, bet ir per kitų dalykų pamokas, projektinės veiklos.

Džiugu, kad dalyviai nebuvo vien tik pasyvūs klausytojai. Iškeltas opus klausimas – kaip mokyti ir išmokyti vaikus skaityti ir taisyklingai rašyti, kai visi jie turi skirtingus gebėjimus, interesus, prigimtines jėgas? Dalyvių nuomone, išskirtinis vaidmuo mokinių skaitymo ir rašymo gebėjimų ugdymo procese priklauso tėvams. Buvo akcentuota, kad ikimokyklinio amžiaus vaikų pagrindiniai kalbos ugdytojai yra tėvai ir ikimokyklinių įstaigų pedagogai. Pritarta, kad bendrojo ugdymo mokykloje reikia siekti integralumo per visus ugdomuosius dalykus, gerinant mokinių skaitymo ir rašymo gebėjimų ugdymą. Buvo išsakytos mintys, kad tokios metodinės dienos reikalingos ir jas reikėtų organizuoti ir kitais mokslo metais.

Metodinių dienų dalyviai aktyviai dalyvavo diskusijose, kuriose ne tik aptarė vaikų skaitymo ir rašymo gebėjimų ugdymo problemas, bet ir pasisėmė kūrybinių idėjų, lengvai pritaikomų kasdieniniame darbe. Svarbiausias pedagogo ateities uždavinys - kiekvieną vaiką sudominti, ugdyti kiekvieno smalsumą ir norą skaityti. Visagino švietimo pagalbos tarnyba dėkoja visiems pedagogams, atsiliepusiems į kvietimą dalyvauti metodinėse dienose!

VŠPT metodininkė A. Giržadienė

2017.05.02 Konferencijoje Kėdainiuose

Balandžio 28 d. grupelė Visagino "Verdenės" gimnazijos pradinukų vyko į gamtamokslinę mokinių ir mokytojų konferenciją "Gamta ir mes". Ji vyko Kėdainiuose jau 18 kartą. "Verdenės" gimnazijos 4 a klasės mokiniai: Marius Mitrofanov, Lukas Matkevičius, Deividas Čiučiulka ir Edgaras Germanas kartu su savo mokytoja Danguole Savičiene, pradinio ugdymo mokytoja eksperte dalyvavo joje jau trečią kartą ir skaitė net tris pranešimus, pagrįstus gamtosaugine, tiriamąja veikla. Konferencija "Gamta ir mes" buvo organizuota Kėdainių "Ryto" progimnazijoje.

Konferencijos pirmininkė Dr. L. Railienė, Kėdainių "Ryto" progimnazijos geografijos mokytoja ekspertė kvietė, moksleivius skaityti pranešimus gamtosaugos ir gamtos tematika, pristatyti projektinius darbus, kuriuose atsispindėtų stebėjimai ir atlikti tyrimai. Mokytojai buvo kviečiami pasidalinti patirtimi ruošiant moksleivius tiriamiesiems darbams, tyrimų metodikos naujovėmis ir kitais gamtosaugos klausimais.

Plenariniai pranešimai buvo du. Pranešimą "Lietuvos teritorijos gamtinio pamato savybių atspindys tradicinėse materialinės kultūros objektuose" skaitė VU doc. Dr. R. Skorupskas. Kitą pranešimą "Klimato prognozės ir klimato kaita" skaitė VU doc. Dr. G. Stankūnavičius. Ekspertų pranešimai buvo aktualūs ir įdomūs, paremti moksliniais tyrimais, netikėtomis įžvalgomis Mokinių pranešimai buvo paskirstyti į tris sekcijas "Gamta ir žmogus", "Jaunieji tyrėjai" ir "Gamtos bičiuliai". Tai atspindi konferencijos tikslus ir uždavinius. Mokiniai iš "Verdenės" gimnazijos skaitė parnešimus sekcijoje "Jaunieji tyrėjai" ir sulaukė didžiulio susidomėjimo, jiems buvo pateikta daug klausimų, domėtasi tyrimų metodika.

"Verdenės" gimnazija yra Gamtosauginė mokykla, todėl didžiulis dėmesys yra skiriamas gamtamokslinio bei ekologinio ugdymo idėjoms propaguoti. Nuo pat mažens mokiniai mokomi jausti atsakomybę už savo veiksmus gamtos atžvilgiu, elgtis gamtoje atsakingai bei vykdyti įvairias projektines veiklas gamtos tematika. Tai geriausias pavyzdys, kai gamtamokslinis ugdymas skatinamas per praktinę veiklą, kai ne tik žodžiais, bet ir darbais padedama mokiniui brandinti aplinkosauginę ir gamtamokslinę savimonę, formuojančią sveikos gyvensenos ir gyvenimo įgūdžių, vartotojo kultūros nuostatas ateityje.

2017.04.25 Konferencijoje „Gamtamokslinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje“

Balandžio 21-22 d. Pakruojo "Atžalyno" gimnazijoje įvyko 23-oji nacionalinė praktinė konferencija "Gamtamokslinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje". Konferenciją organizavo mokslinis metodinis centras "Scientia Educologica", asocijuotas Lietuvos mokslininkų sąjungos, Lietuvos mokslo periodikos asociacijos, ESHS ir ICASE narys. Pagrindinės konferencijos probleminės sritys yra net 8 ("Gamtamokslinio ugdymo inovacijos"; "Mokslinė tiriamoji veikla bendrojo lavinimo mokykloje"; "Gamtamokslinis ir technologinis raštingumas"; "Vizualizacija gamtamoksliniame ugdyme"; "IKT taikymas gamtamoksliniame ir technologiniame ugdyme"; "Gamtotyra pradinėje ir pagrindinėje bendrojo lavinimo mokykloje" ir kt.). Konferencijoje kasmet dalyvauja mokslininkai, pedagogai praktikai ne tik iš Lietuvos, bet ir įvairių užsienio šalių – Estijos, Latvijos, Rusijos, Baltarusijos, Čekijos ir kt.

Anot konferencijos organizacinio komiteto pirmininko prof. dr. Vincento Lamanausko yra vykdoma ir "Piligriminė" veikla: kiekvienais metais konferencija organizuojama vis kitame Lietuvos mieste. Pedagogai atvykę į konferenciją susipažįsta su to krašto įžymybėmis, lankytinais objektais, kultūrinėmis tradicijomis, tai ir yra savotiška piligrimystė, juk sugrįžus į savo mokyklą galima ne tik papasakoti naujienas, bet ir planuoti išvykas į patikusiais vietas. Kitais metais konferencija vyks Šilutėje, Martyno Jankaus pagrindinėje mokykloje.

Visagino "Verdenės" gimnazijos pradinio ugdymo mokytoja ekspertė Danguolė Savičienė jau šeštą kartą dalyvavo šioje konferencijoje. Ji sykį skaitė pranešimą "Išmaniųjų telefonų panaudojimas ugdymo procese: mokinių veikla Lietuvos entomologų draugijos 2016-jųjų metų akcijoje "Metų bestuburis – Luzitaninis arionas".

Kiekvienais metais yra išleidžiamas ir periodinis leidinys: konferencijos pranešimų medžiaga.
Šią medžiagą galima surasti sklaidant metodinio centro "Scientia Educologica" svetainę:

Home page: http://www.lamanauskas.puslapiai.lt
http://www.scientiasocialis.lt
Skype: scientia12
Facebook: https://www.facebook.com/ScientiaEducologica
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4130-7899

2017.04.04 Metodinės dienos

Visagino švietimo pagalbos tarnyba kartu su Visagino savivaldybės mokyklų metodine taryba ir metodiniais būreliais gegužės 8-9 dienomis organizuoja Metodinės dienas "Mokinių skaitymo ir rašymo gebėjimų ugdymas. Geroji darbo patirtis." Renginio tikslas – pasidalinti inovatyvių, patyriminių, edukacinių idėjų, skatinančių vaikų rašymo ir skaitymo gebėjimus, taikymo ugdymo procese patirtimi. Renginyje gali dalyvauti visi ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigų pedagogai.

Nuostatai

Puslapiai: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34