Naujienos

2016.09.27 Įvyko MMT posėdis

Rugsėjo 20 d. įvyko MMT posėdis. Jo metu pranešėja Monika Gutė, VPMMMC metodininkė, perskaitė du parnešimus: "VPMMMC organizuotų 2015-2016 m. m. kvalifikacijos tobulinimo renginių kokybės įvertinimo anketos rezultatų apibendrinimas" ir "Pastabų ir siūlymų pedagogų rengimo, skyrimo, kvalifikacijos, veiklos vertinimo, atestacijos ir kvalifikacijos tobulinimo sistemos kaitos kryptimis apibendrinta informacija". Svarbiausias dėmesys posėdžio metu buvo skiriamas aktualiausiai problemai spręsti švietimo srityje Visagino mieste – mokinių pasiekimų gerinimas. Buvo išklausyti ir aptarti šie pranešimai: Žanos Šeinos, Visagino savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistės "Mokinių pasiekimų gerinimas Visagino savivaldybėje" ir Irenos Rokickaitės, Visagino savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistės "Kiek svarbūs skaitymo ir rašymo gebėjimai mokantis visų dalykų". Išklausius pranešimus metodinės tarybos nariams kilo idėja sudaryti darbo grupę, kuri apjungtų metodinių būrelių iškeltas mintis ir pasiūlymus sudarant "Skaitymo gebėjimų stiprinimo veiksmų planą 2016-2017 m. m."
Išanalizuoti siūlomą medžiagą:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLgmAVOv3Lv3EVRDR9D8cAzKxXo32othyA, kurioje pateiktas dr. Zitos Nauckūnaitės pranešimas "Skaitymas įvairių dalykų pamokose".

Taip pat rekomenduojame susipažinti su Ugdymo plėtotės centro tinklalapyje pateikta metodine priemone "Mokinių mokymosi gerinimas: į pagalbą mokytojui", kurią galite rasti čia: http://www.upc.smm.lt/naujienos/priemones/gerinimas.php


Taip pat MMT posėdyje buvo kalbama dėl priemonės "Gamtos dovanos" apibendrinimo, Pirmininkų dienos, metodinės išvykos, Visagino savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano, VPMMMC mėnesio veiklos plano, 5-8 klasių mokinių renginių, priskirtų prie dalykų olimpiadų, konkursų, renginių tvarkaraščio pasiūlymų, metodinės veiklos 2016 m. II pusmetyje koregavimo, dėl suaugusiųjų švietimo savaitės, dėl straipsnių ir metodinių darbų (pranešėjos Monika Gutė, VPMMMC metodininkė, Danguolė Savičienė, Mokyklų metodinės tarybos pirmininkė).Pranešimas "Mokinių pasiekimų gerinimas Visagino savivaldybėje", pranešėja Žana Šeina, Visagino savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė.

Pranešimas "Kiek svarbūs skaitymo ir rašymo gebėjimai mokantis visų dalykų", pranešėja Irena Rokickaitė, Visagino savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė.

Kaito kryptys.

ŠMM raštas dėl kaitos krypčių2016.07.07 Pradinukai dalyvavo mokymuose-stovykloje Klaipėdoje

Visagino „Verdenės“ gimnazijos 3 a klasės mokinės: Augustė Apyvalaitė ir Agnė Puškaitė kartu su savo mokytoja Danguole Savičiene dalyvavo mokymuose-stovykloje „Auginkime mokslininką gamtinėje aplinkoje!“ (2016 m. liepos 2-5 d. Klaipėdoje). Šie mokymai buvo skirti tarptautinio Baltijos jūros projekto ir GLOBE programos dalyviams.

Mokymus-stovyklą organizavo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, bendradarbiaudamas su Klaipėdos moksleivių saviraiškos centru. Stovykloje dalyvavo 26 mokiniai ir 12 mokytojų iš Lietuvos mokyklų. Jau pats renginio pavadinimas žadėjo įdomią programą. Taip ir nutiko. Kiekviena stovyklos diena „augino“ mokslininką gamtinėje aplinkoje! Mokymų- stovyklos mokslinių tyrimų įvairovės bei laisvalaikio programa pasirūpino BJP projekto ir GLOBE programos koordinatorė Miglė Simanavičienė.

Jau pirmąją dieną mokiniai atliko užsiėmimus laboratorijoje ir tyrė Kuršių marių vandens savybes: skaidrumą, kvapą, užterštumą. Patys naudojo reagentus bei darė išvadas. Vakarop, ekskursijos metu, stovyklautojai susipažino su Klaipėdos senamiesčiu. Kitomis stovyklos-mokymų dienomis vyko mokymai Klaipėdos universiteto mokslinių tyrimų laivo „Vėjūno“ laboratorijose (tai moderni jūros tyrimų laboratorija, kuri atlieka jūros aplinkos mokslinius tiriamuosius darbus). Mokymų dalyviai ne tik klausėsi mokslininko pasakojimų, bet ir patys atliko keletą mokslinių klimatologinių matavimų, bet ir apžiūrėjo laivą, kajutes, mokslines laboratorijas, sėdėjo laivo kapitono kėdėje!

Kiekviena stovyklos veikla buvo įdomi. Ypač vaikus sudomino Erlando Paplauskio, Pajūrinio regiono parko vyriausiojo ekologo paskaita „Pajūrio biologinė įvairovė“ bei Raimondos Ilginės, Klaipėdos universiteto Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakulteto, Gamtos mokslų katedros doktorantės paskaita „Kuršių marių ekosistema“. Kartu su mokslininkais buvo diskutuota apie kormoranus: naudingi ar žalingi jie ekosistemai. Daug emocijų sukėlė kūrybiniai užsiėmimai grupėse, persikėlimas keltu per Danės upę, lankymasis žvejo sodyboje, Delfinariume (čia grožėtasi delfinų pasirodymu bei jūrų liūtų vaidybiniais gebėjimais). Mokslinė veikla nenutrūko net lyjant vasaros lietui. Ką savo stovyklos dienoraštyje rašė visaginietės? „Liepos 3 d. 19.00 val. Mano kambariokė Monika man ir Augustei padarė šukuosenas. Po to ėjome žiūrėti filmą apie Jūrų kiaulę. Aš supratau, kad tai retas žinduolis Baltijos jūroje“ (Agnė); „Liepos 4 d. 10.00 val. nuvykome į mokslinį laivą „Vėjūnas“. Čia mums pasakojo, kaip atliekami moksliniai tyrimai. Man patiko matuoti vandens skaidrumą. Skaidrumas buvo 1,20 metro“; „Liepos 3 d. 15.00 val. Mes ėjome prie jūros. Bangos buvo didžiulės. Aš su Agne išdrįsau maudytis jūroje. Taip smagiai šokinėjome per bangas, kad ir kiti vaikai puolė iš paskos! 16.00 val. su specialiu prietaisu išmatavome Baltijos jūros vandens temperatūrą. Jis buvo 21,3 0 C. Man patiko atlikti bandymą.“ Liepos 4 d. 14 val. susirinkome salėje. Mokslininkas mums pasakojo apie Kuršių nerijos saugomus gyvūnus. Sužinojau apie žuvį perpelę. Nustebau, kad kormoranai naudingi paukščiai, nes jie lesa tik mažas žuvytes.“ (Augustė).

Mokymasis gamtinėje aplinkoje kartu su bendraamžiais padedant mokslininkams ne tik leido mokiniams formuotis mokslinio raštingumo, aplinkos pažinimo kompetencijas, bet suteikė ir bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžių, sužadino norą ir toliau aktyviai dalyvauti Baltijos jūros projekto programose.

2016.06.20 MMT posėdis

2016-06- 08 d. įvyko Visagino savivaldybės mokyklų metodinės tarybos (MMT) posėdis. Jo metu buvo perskaityti du pranešimai, susiję su lietuvių kalbos atnaujintomis programomis. Pranešimą "Atnaujintos lietuvių kalbos programos pradinėje mokykloje. Pagrindiniai aspektai" skaitė pranešėja Inga Bilinskienė, Visagino "Verdenės" gimnazijos pradinio ugdymo mokytoja metodininkė. Pranešimą "Atnaujintų lietuvių kalbos programų įgyvendinimo galimybė" skaitė pranešėja Dalia Burneikaitė, Visagino "Verdenės" gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, lietuvių kalbos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė. Abi pranešėjos pakomentavo, kas atnaujintose lietuvių kalbos programose yra nauja, aktualu, į ką reikia atkreipti dėmesį ne tik lietuvių kalbos mokytojams, bet mokytojams dalykininkams. MMT posėdžio metu buvo aptartas įvykęs renginys-konferencija. Pranešimą "Vaikų mitybos organizavimas, maisto kokybės gerinimas ir sveikos gyvensenos ugdymas įstaigose aptarimas" skaitė pranešėjos: Danguolė Savičienė, Visagino "Verdenės" gimnazijos pradinio ugdymo mokytoja ekspertė, mokyklų metodinės tarybos pirmininkė, Jūratė Šoliūnaitė-Pavilionienė, Visagino "Verdenės" gimnazijos pradinio ugdymo mokytoja metodininkė. Pranešime buvo aptarti esminiai dalykai, kurie buvo aptarti konferencijos metu, didelis dėmesys buvo sutelktas konferencijos refleksijos medžiagai. Monika Gutė, VPMMMC metodininkė, kalbėjo dėl mokytojų apdovanojimo ženkliuku "Visagino savivaldybės Mokytojas", dėl Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo prioritetų 2017–2019 metams, dėl anketos, renginių, veiklos numatymo 2016 m. II pusmečiui. Posėdžio metu buvo kviečiama ir vasarą dalyvauti ŠMM rengiamuose konkursuose ir konferencijose:
http://www.upc.smm.lt/naujienos/konferencija/siandien.php
http://www.upc.smm.lt/naujienos/konkursas/patirtis.php
2016.06.03 Keičiami kvalifikacijos tobulinimo principai

Švietimo ir mokslo ministerija laukia visuomenės pastabų ir siūlymų dėl mokytojų kvalifikacijos tobulinimo prioritetų 2017–2019 metams. Siekiama, kad kvalifikacijos tobulinimo sistema nebūtų nuleidžiama iš viršaus, o mokyklų bendruomenės pačios spręstų, ką pasirinkti, atsižvelgiant į nustatytus prioritetus ir savo poreikius. https://www.smm.lt/web/lt/pranesimai_spaudai/smm-del-valstybes-kontroles-isvadu-keiciami-kvalifikacijos-tobulinimo-principai. Švietimo ir mokslo ministerija kviečia visuomenę iki birželio 10 d. teikti siūlymus Pedagogų rengimo, skyrimo, kvalifikacijos, veiklos vertinimo, atestacijos ir kvalifikacijos tobulinimo sistemos kaitos krypčių projektui. Švietimo ir mokslo ministerija, atsakydama į Valstybės kontrolės pastabas dėl pedagogų kvalifikacijos tobulinimo, pabrėžia parengusi naujas pedagogų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo kaitos gaires. Siekiant tikslingai planuoti pedagogų profesinį augimą, patvirtinti mokytojų kvalifikacijos tobulinimo prioritetai 2015–2016 metams. Su švietimo bendruomene tariamasi dėl mokytojų kvalifikacijos tobulinimo prioritetų 2017–2019 metams. Pirmą kartą nuo 2008 m. valstybės lygiu patvirtinti mokytojų kvalifikacijos tobulinimo prioritetai 2015–2016 metams, akcentuojantys XXI amžiui reikalingas kompetencijas, žiniasklaidos raštingumą, pilietiškumo ugdymą ir jaunųjų mokytojų kompetencijų plėtojimą.

Siekiant strategiškai planuoti mokytojų kvalifikacijos tobulinimą, prioritetus siūloma nustatyti ne vieneriems, o trejiems metams. Šiuo metu Švietimo ir mokslo ministerija vykdo viešąsias konsultacijas su savivaldybėmis, švietimo asociacijomis ir kitomis suinteresuotomis šalimis dėl prioritetų nustatymo 2017–2019 metams. Numatant prioritetus siūloma atsižvelgti į nacionalinių ir tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimų ir mokyklų veiklos išorinio vertinimo rezultatus.

Planuojant 2014–2020 m. finansavimą pedagogų kvalifikacijos tobulinimui orientuojamasi ne tik į mokinių akademinius pasiekimus, bet ir į emocinę ir socialinę vaiko gerovę mokykloje. Siekiama, kad kvalifikacijos tobulinimo sistema nebūtų nuleidžiama iš viršaus, o mokyklų bendruomenės pačios spręstų, ką pasirinkti, atsižvelgiant į nustatytus prioritetus ir savo poreikius. Kvalifikacijos tobulinimas priartinamas prie mokyklos poreikių, programa gali būti rengiama mokyklų komandoms, ne tik pavieniams mokytojams.

Pereinama nuo trumpalaikių, epizodinių seminarų ar renginių prie tęstinių kursų ar programų, Siūloma, kad viena kvalifikacijos tobulinimo programa truktų bent 40 val. ir suteiktų mokytojams trūkstamas kompetencijas. Siekiant motyvuoti pedagogus nuolat tobulinti profesinę kvalifikaciją, siūloma keisti pedagogų atestacijos nuostatus. Atestuojant pedagogus siūloma nustatyti kasmetinį vadovo ir mokytojo vertinamąjį pokalbį bei pedagogų atestaciją kas penkeri metai. Suteikiant aukštesnę kvalifikacinę kategoriją siūloma numatyti išorinį vertinimą, įtraukiant regioninio ir nacionalinio lygmens ekspertus. Dėl pedagogų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo kaitos susitarta remiantis darbo grupių ir socialinių partnerių siūlymais. Dokumentas Keičiami kvalifikacijos tobulinimo principai2016.05.26 Konkursas "Gamtos dovanos"

Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras kovo-birželio mėn. vykdo aplinkosauginę priemonę "Gamtos dovanos". Priemonės metu gegužės 16 d. Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centre vyko 5-8 klasių mokinių konkursas "Gamtos dovanos".

Konkurse dalyvavo tik dvi komandos – "Žiburio" pagrindinės mokyklos ir Draugystės progimnazijos. Konkursą sudarė du etapai. Pirmajame etape mokiniai turėjo atsakyti į 20 viktorinos klausimų aplinkosaugos temomis. Antrajame etape komandos dalinosi savo mintimis, kaip jie galėtų patys saugoti gamtą. Stipresnė buvo "Žiburio" pagrindinės mokyklos 5-8 klasių mokinių komanda. Gegužės 23 d. Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centre vyko pradinių klasių mokinių konkursas "Gamtos dovanos". Konkurse dalyvavo keturios komandos: "Gerosios vilties" ir Draugystės progimnazijų, "Verdenės" gimnazijos ir "Žiburio" pagrindinės mokyklos. Konkursą sudarė du etapai.

Pirmajame etape mokiniai atsakinėjo į 12 viktorinos klausimų ekologijos tema. Antrajame etape per 20 minučių komandos turėjo sukurti atpasakojimą/eilėraštį, kuriame būtų paminėti devyni vertinimo komisijos parinkti žodžiai. Susumavus rezultatus I vietą užėmė "Žiburio" pagrindinė mokykla, II vietą – "Gerosios vilties" progimnazija, III vietą – "Verdenės" gimnazija. Smagu, kad konkurso metu "Žiburio" pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokinių komanda sukūrė eilėraštį. Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras dėkoja mokiniams už dalyvavimą konkurse, jų mokytojams – už bendravimą ir bendradarbiavimą (straipsnelis apie konkursą http://www.visaginas.lt/index.php?3387713004).Dar vienas renginys projekto "Gamtos dovanos" vyko kovo 18 d. Visagino "Verdenės" gimnazijoje. Jis vadinosi mini konferencija "Metamorfozės stebuklas". Šia konferencija buvo siekiama paaiškinti mokiniams, kaip vyksta vabzdžių vystymasis remiantis tarakonų pavyzdžiu. Mokiniai buvo supažindinti su nepilno kitimo vabzdžių vystymusi; pristatyta egzotiškųjų tarakonų paroda su gyvais egzemplioriais, rodytas trumpametražis mokytojų ir mokinių sukurtas filmukas apie egzotiškųjų tarakonų stebėjimą klasėje, papasakota apie tarakonų gyvenimo ypatumus. Mini konferenciją organizavo Visagino "Verdenės" gimnazijos mokytojos D. Savičienė ir J. Šoliūnaitė Pavilionienė su savo auklėtiniais pirmųjų klasių mokiniams.

Keletą akimirkų iš projekto "Gamtos dovanos" galima pamatyti skiltyje "Galerija".Puslapiai: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34