Naujienos

2014.09.05 MMT posėdis

2014-09-09 įvyko Visagino savivaldybės mokyklų metodinės tarybos (MMT) posėdis. Jo metu buvo aptarti prioritetai, veiklos kryptys šiems mokslo metams, sudarytas veiklos planas, skaityti pranešimai. Apie prioritetus ir 2014-2015 m. m. gaires kalbėjo VPMMMC direktorė Dalė Gasiniauskienė. Apie Ugdymo plėtotės centro organizuojamas metodines dienas kalbėjo Irina Kavaliauskienė, rusų kalbos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė, Jelizoveta Mackevičienė, matematikos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė, Rimantas Malinauskas, technologijų mokytojų metodinio būrelio pirmininkas. Įdomiai apie stažuotę Ispanijoje kalbėjo pradinių klasių mokytoja metodininkė Inga Bilinskienė. Monika Gutė, VPMMMC metodininkė, apibendrino metodinių būrelių veiklos ataskaitų už 2013-2014 m. m., pristatė naujas knygas, kurios skirtos mokytojo kompetencijoms ugdyti. Nina Bunina, VPMMMC metodininkė, supažindino su dalykinių olimpiadų organizavimo tvarka 2014-2015 m. m. Danguolė Savičienė, Visagino savivaldybės mokyklų metodinės tarybos pirmininkė, pristatė savo parengtas ir išleistas metodines priemones (pratybų sąsiuvinius, „Indra“, 2014 m.) specialiųjų poreikių vaikams „Mokausi rašyti ir skaityti“ bei „Mokausi skaičiuoti“ 3-ai klasei ir 4-ai klasei.

Pranešimai:

I. Bilinskienė: „Stažuotė Ispanijoje“.
G. Vaidelis: „Galimybės ugdymo proceso modernizavimui“
S. Bilieriūtė: „Metodinės veiklos modelis“
S. Vingelienė: „Vertinimo rezultatų panaudojimas matematikos mokytojams“
P. Gudynas: „Kaip keičiasi mokyklinė matematika“
L. Pilipauskienė, R. Rudalevičienė: „Pamokos kokybės tobulinimas panaudojant IQES online Lietuva“.
E. Motiejūnienė, O. Monkevičienė: „Programų aprašai“.
2014.06.06 Prasidėjo registracija

Prasidėjo registracija į savivaldybių dalykų mokytojų metodinių būrelių pirmininkų arba deleguotų narių metodines dienas, kurios vyks šių metų rugpjūčio 25–28 d. Bendra metodinių dienų tema – mokinių mokymosi pasiekimų gerinimas ir metodinės veiklos regione ypatumai, telkiant dalykų mokytojus gerinti mokinių pasiekimus. Metodinėje dienoje mokytojai dirbs grupėmis: analizuos pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašo projektą, aptars jo taikymo galimybes ugdymo procese, reflektuos savo vadovaujamo metodinio būrelio veiklą, modeliuos metodinės veiklos plėtros galimybes savo mieste (rajone). Renginių pradžia – 10.00 val., pabaiga – 17.00 val., registracijos pradžia – 9.30 val. Dalyviams bus apmokamas dalyvavimas renginyje, tačiau kelionės išlaidos nebus apmokamos.

Registracija vyksta adresu: http://www.ugdymas.upc.smm.lt/duomenys/index.php?r=649
Kvietimas pridedamas.

Pagarbiai,
Salomėja Bitlieriūtė
Ugdymo plėtotės centro
Ugdymo turinio įgyvendinimo ir organizavimo skyriaus metodininkė
tel. 85 277 2194
el. paštas: salomeja.bitlieriute@upc.smm.lt
www.upc.smm.lt
2014.05.28 Metodinis renginys "Pedagogų bendravimas ir bendradarbiavimas, organizuojant metodinę veiklą"

Visagino savivaldybės mokyklų metodinė taryba gegužės 14 d. organizavo metodinį renginį ,,Pedagogų bendravimas ir bendradarbiavimas, organizuojant metodinę veiklą“. Metodinis renginys buvo skirtas Visagino savivaldybės metodinių būrelių pirmininkams, direktorių pavaduotojams, atsakingiems už metodinės veiklos organizavimą mokyklose, bei pedagogams, besidomintiems metodinės veikos organizavimo idėjomis. Renginio tikslas - skatinti pedagogus dalintis sukaupta gerąja darbo patirtimi, siekiant kiekvieno metodinio būrelio sėkmės metodinėje veikloje.

Šiuo laikmečiu mokytojas negali sėdėti užsisklendęs ir laukti, kol kažkas iš šalies pasiūlys būdų, kaip kelti savo kvalifikaciją, kaip taikyti naujoves savo darbo srityse. Darbštūs mokytojai siekia bendradarbiauti, plėsti savo akiratį, įgyti naujų kompetencijų, savo turima patirtimi apie metodinę veiklą dalintis su kolegoms. Idėjos ir teigiami sumanymai gimsta tuomet, kai pakankamai gerai yra išanalizuota savo darbo veikla, kai yra pasisemiama naujų minčių iš kolegių. Nauja patirtis skatina naujai pažvelgti į kylančias darbe problemas, rasti naujų problemų sprendimo būdų, įdomu pamatyti naujų darbo metodų, dar įdomiau juos taikyti grįžus, savo darbe (metodinėje veikloje), diskutuoti apie tai su bendraminčiais radus pozityvumą.

Metodiniame renginyje buvo išskiriamos strategijos, būdai ir metodai, kurie padėjo pedagogams, metodinių būrelių pirmininkams kryptingai organizuoti metodinę veiklą būreliuose. Buvo pateikiama siūlymų, kaip išvengti nuobodumo, monotoniškumo organizuojant metodinę veiklą būreliuose. Ypač daug dėmesio buvo skiriama gerajai patirčiai, kuri atnešė laukiamų rezultatų. Renginio metu buvo nagrinėjamos dažniausiai pasitaikančios klaidos organizuojant metodinę veiklą ir buvo ieškoma kelių ir būdų užkirsti toms klaidoms atsirasti. Atėję į metodinį renginį mokytojai galėjo rasti pasiūlymų, kokias ugdomąsias veiklas geriausiai panaudoti organizuojant metodinę veiklą būreliuose. Renginio metu buvo perskaityta 10 pranešimų: ,,Bandėme dirbti kitaip...“ (MMT ataskaita už 2013-2014 m. m.), pranešėja Danguolė Savičienė, MMT pirmininkė, „Gabių mokinių rėmimas ir skatinimas“, pranešėja Irina Kavaliauskienė, rusų kalbos mokytojų MB pirmininkė, „Socialinių pedagogų metodinio būrelio veikla 2013-2014 m. m.“, pranešėja Laura Vaikėnienė, socialinių pedagogų MB pirmininkė, ,,Kai norime - tai galime“, pranešėja Aušra Gigelevičienė, lietuvių kalbos mokytojų MB pirmininkė, „Technologijos mūsų gyvenime“, pranešėjas Rimantas Malinauskas, technologijų mokytojų MB pirmininkas, „Pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio veikla 2013-2014 m. m.“, pranešėja Danutė Abramovičienė, pradinių klasių mokytojų MB pirmininkė, „Dirbame naudodami atvejo analizę...“, pranešėja Virginija Razgulina, psichologų MB pirmininkė, „Kūno kultūros mokytojų metodinio ratelio veikla 2013-2014 m. m.“, pranešėjas Vadimas Čižys, kūno kultūros mokytojų MB pirmininkas, „Parengėme mokymo priemonę 5-9 klasėms, naudojant IKT“ , pranešėja Jelizoveta Mackevičienė, matematikos mokytojų MB pirmininkė, „Nuo kalbų – prie konkrečių darbų!“, pranešėja Liubov Pavliuk, biologijos ir chemijos mokytojų MB pirmininkė, „Kūrybiškumo idėjų vardan“, pranešėja Irina Urbonavičienė, muzikos mokytojų MB pirmininkė.

Daug pozityvių minčių kitiems mokslo metams organizuojant metodinę veiklą palinkėjo VPMMMC direktorė Dalė Gasiniauskienė. Praktinių patarimų, geros kloties organizuojant MB veiklą išsakė centro metodininkė Monika Gutė. Ji pasidžiaugė šiais mokslo metais MMT ieškojo naujų darbo formų ir jas rado. Užbaigdama metodinę veiklą šiais mokslo metais Visagino savivaldybės MMT gali drąsiai pareikšti, kad suplanuota veikla atlikta.2014.05.13 Susitikimas

2014 m. gegužės 8 d. Visagino ,,Verdenės“ gimnazijoje įvyko Visagino ir Ignalinos rajono savivaldybių socialinių pedagogų susitikimas. Pagrindinis susitikimo tikslas - pasidalinti gerąja darbo patirtimi, įgyvendinant prevencijos priemones bendrojo lavinimo mokyklose. Džiaugiamės, kad nepasididžiavo ir pas mus į svečius atvyko Ignalinos rajono socialiniai pedagogai: Ignalinos Č. Kudabos progimnazijos socialinė pedagogė Virginija Činčikienė, Ignalinos gimnazijos socialinė pedagogė Jurgita Kolomijec, Ignalinos rajono Vidiškių gimnazijos socialinė pedagogė Jurgita Rėkašienė bei Ignalinos rajono Dūkšto vidurinės mokyklos socialinis pedagogas  Aurelijus Kirkila.

Seminaro ,,Prevencinės veiklos sklaida bendrojo lavinimo mokyklose“ metu pranešimus skaitė ir patirtimi dalinosi Visagino savivaldybės socialinių pedagogų metodinio būrelio pirmininkė, Visagino ,,Verdenės“ gimnazijos socialinė pedagogė Laura Vaikėnienė, Visagino ,,Žiburio“ pagrindinės mokyklos vyresnioji socialinė pedagogė Regina Varkentin, Visagino ,,Atgimimo“ gimnazijos socialinė pedagogė Skaistė Trukšaninienė, Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centro socialinė pedagogė Oksana Stepanova, Ignalinos rajono Dūkšto vidurinės mokyklos socialinis pedagogas  Aurelijus Kirkila.

Siekiant atskleisti galimybes, kaip galima organizuoti prevencinę veiklą mūsų savivaldybėje, lankėmės ,,Etnografijos ir mokyklos istorijos muziejuje“, Visagino kultūros centre, akvariumų salone. Neabejojame, kad naudinga dalintis gerąja darbo patirtimi, pasisemti vieniems iš kitų naujų idėjų, minčių, darbo metodų, sąlygojančių sėkmingą socialinių pedagogų veiklą.

Dėkojame už pagalbą organizuojant susitikimą Visagino savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyresniajai specialistei Žanai Šeinai, Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centro metodininkei Monikai Gutei.

Parengė Visagino ,,Verdenės" gimnazijos socialinė pedagogė Laura Vaikėnienė


2014.04.18 Renginiai

MMT iniciatyva buvo organizuoti renginiai apie gabių vaikų ugdymą. Gabių ir talentingų vaikų ugdymo idėjos ir naujovės ne kartą buvo aptartos ir Visagino savivaldybės mokyklų metodinės tarybos organizuotuose renginiuose. Plėtojant šias idėjas, atsirado poreikis surengti savivaldybėje metodines dienas, siekiant apibendrinti ir skleisti kūrybiškai dirbančių mokytojų darbo patirtį, apžvelgti gabių ir talentingų mokinių ugdymo situaciją, paskatinti ir padėti mokytojams dirbti su gabiais vaikais.

Metodinės dienos vyko balandžio  1-11 d. Balandžio 4 d. įvyko Visagino ,,Verdenės“ gimnazijos matematikos mokytojos Jelizovetos Mackevičienės neformaliojo ugdymo užsiėmimas 9-10 (Ig, IIg) klasių mokiniams ,,Matematika visur: integracija į mokslo sritis panaudojus Aukso pjūvį ir Fibonačio skaičius“, balandžio 8 d. įvyko Visagino Draugystės vidurinės mokyklos 8-os klasės mokinių integruotas matematikos ir informacinių technologijų projekto „Auksinis pjūvis“ pristatymas (projekto vadovės – Draugystės vidurinės mokyklos informacinių technologijų mokytoja Natalja Markelova ir matematikos mokytoja Svitlana Zherlitsyna) ir tą pačią dieną įvyko Visagino savivaldybės 4-ų klasių mokinių „Gudragalvio“ konkursas, skirtas gabiems vaikams, kurį organizavo ,,Žiburio“ pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytojų komanda: Danutė Abramovičienė, Asta Bauraitė, Loreta Čižienė, Laima Pranckūnienė, Edita Trubilienė. Konkurse dalyvavo Draugystės ir ,,Gerosios vilties“ vidurinių mokyklų, ,,Verdenės“ gimnazijos ir ,,Žiburio“ pagrindinės mokyklos 4-ų klasių mokinių komandos. Buvo įdomu stebėti kitų mokytojų ir mokinių veiklą, pasisemti naujų idėjų ir minčių.

Balandžio 10 d. įvyko konferencija ,,Gabių ir talentingų mokinių ugdymo sėkminga patirtis“. Konferencijoje dalyvavo 56 Visagino savivaldybės pedagogai. Konferencijos darbą pradėjo Visagino savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Asta Sieliūnienė. Vedėja priminė Valstybinės 2013-2022 metų švietimo strategijos tikslus, siekius, vertybinius principus bei paskatino pedagogus būti ,,moraliniais pavyzdžiais ir autoritetais, nebijančiais mąstyti, augti ir stiprinančiais vaikų savąjį aš“.

Visagino ,,Verdenės“ gimnazijos psichologė Virginija Razgulina pasidalino savo žiniomis bei patirtimi apie gabių vaikų atpažinimą, jų psichologinius ypatumus. Visagino ,,Verdenės“ gimnazijos pradinio ugdymo mokytoja, Visagino savivaldybės mokyklų metodinės tarybos pirmininkė Danguolė Savičienė pristatė darbo su gabia mokine rezultatus, Visagino ,,Verdenės“ gimnazijos matematikos mokytoja Jelizoveta Mackevičienė – Visagino savivaldybės matematikos mokytojų sukurtą bendrą produktą – olimpiadinių užduočių banką 5-8 klasėms bei ,,Verdenės“ gimnazijos darbo su gabiais mokiniais fragmentus. ,,Žiburio“ pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja Loreta Čižienė pristatė konkursą ,,Gudragalvis“ - atvirą veiklą Visagino savivaldybės pradinių klasių mokiniams. Visagino Draugystės vidurinės mokyklos informacinių technologijų mokytoja Natalja Markelova ir matematikos mokytoja Svitlana Zherlitsyna supažindino konferencijos dalyvius su metodiniu darbu ,,Integruotas matematikos ir informacinių technologijų projektas „Miobiuso juostos mįslės“, o Visagino Draugystės vidurinės mokyklos fizikos mokytoja Olga Kunafina, biologijos mokytoja Liubov Pavliuk ir chemijos mokytoja Galina Ščekaturova pasidalino savo įžvalgomis, kokią reikšmę mokinių ugdymui turi gamtos dalykų integracija ir kodėl jos skiria tam didelį dėmesį.
Pranešimų medžiagą rasite skiltyje „Geroji patirtis“.


Puslapiai: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34