Naujienos

2012.06.05 Konkurso rezultatai

Paskelbti metodinių darbų konkurso „Sėkmingiausia pamoka“, vykusio 2011-2012 m.m. rezultatai.
Paskelbti 2011–2012 m. m. Visagino savivaldybės mokyklų mokinių dalyvavimo dalykų olimpiadose ir konkursuose galutiniai rezultatai.2012.05.11 MMT posėdis

2012 m. gegužės 10 d. įvyko MMT posėdis.
Jo metu buvo apibendrinta MMT veikla už 2011-2012 m.m., aptartas metodinis renginys "Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų bendravimo ir bendradarbiavimo įtaka vaiko ugdymui", pristatytos D.Savičienės parengtos mokymo priemonės: „Mokausi užrašyti dialogą“ lietuvių kalbos mokymui bei „Mitybos grandinės“ pasaulio pažinimo mokymui (www.smaltija.lt), skaityti du pranešimai: „Geografijos ugdymas lietuvių kalba tautinių mažumų mokyklose“, pranešėjas Saulius Valiūnas, Visagino „Atgimimo“ gimnazijos geografijos mokytojas bei „Patirties sklaida iš kvalifikacijos tobulinimo kursų Didžiojoje Britanijoje“, pranešėja Tatjana Pavlovskaja, Visagino „Verdenės“ gimnazijos anglų kalbos mokytoja.2012.05.07 Olimpiados

2011–2012 m.m. mokinių dalyvavimas Visagino savivaldybės ir šalies olimpiadose (plačiau)2012.05.02 Visaginietės dalyvavo pradinių klasių mokinių gamtamokslinėje konferencijoje Vilniuje

Pastaruoju metu didelis dėmesys skiriamas gabių vaikų ugdymui mokymosi įstaigose. Ugdyti gabius mokinius nelengvas iššūkis ir mokytojui. Ypač malonu, kad mūsų savivaldybėje taip pat rūpinamasi gabių vaikų ugdymui.

Viena iš galimybių – tai neformaliojo ugdymo programos, skirtos papildyti bendrąsias programas. „Verdenės“ gimnazijos 3a klasės mokinės Ieva Krasauskaitė ir Rūta Survilaitė, lankančios neformaliojo švietimo būrelį „Žiniukai tyrinėja gamtą“ (mokytoja D.Savičienė) dalyvavo respublikinėje pradinių klasių mokinių gamtamokslinėje konferencijoje „Gamta šalia mūsų 2012“. Konferenciją organizavo Vilniaus miesto Filaretų pradinė mokykla.

Tai pirmoji Lietuvoje tokio pobūdžio konferencija mokinimas, kurie domisi gamta, atlieka tyrimus, juos analizuoja bei sugeba apie gautus rezultatus papasakoti bendraamžiams.

Tarp 80 konferencijos dalyvių mūsų miesto atstovės jautėsi labai šauniai. Įdomiai pristatė savo atliktą tyrimą kartu su bendraklasiais „Kopūstinio baltuko vystymasis“. Mokėjo paaiškinti, kaip gali tyrimo eiga labai smarkiai keistis nuo iškeltos hipotezės ir kokios priežastys tai sąlygoja. Konferencijos metu mergaitės turėjo atsakyti į pateiktus dalyvių dominančius klausimus, pagrįsti argumentais savo atlikto tyrimo rezultatus. Mokinės savo darbą turėjo pristatyti „moksliniu stiliumi“, nurodant atlikto darbo tikslus, priemones, eigą bei išvadas. Iš konferencijos atvežta ir konferencijos knygelė su straipsniais-mokinių atliktais tiriamaisiais darbais.

Dalyvavimas mokiniams organizuojamose konferencijose – tai dar viena galimybė ugdyti gabiuosius vaikus.2012.04.06 Metodinis renginys "Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų bendravimo ir bendradarbiavimo įtaka vaiko ugdymui"

Balandžio 5 dieną Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras ir Visagino savivaldybės mokyklų metodinė taryba (toliau – MMT) organizavo metodinį renginį ,,Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų bendravimo ir bendradarbiavimo įtaka vaiko ugdymui“.

Dar mokslo metų pradžioje, rengiant MMT planą, pasigirdo nuomonių, kad iškyla problemų ugdant specialiųjų poreikių turinčius vaikus. Specialiųjų poreikių mokinių mokyklose daugėja, be to - keičiasi specialiojo ugdymo organizavimo tvarka. Mokytojams nepakanka vien teorinių žinių, jiems trūksta praktikos dirbant su specialiųjų poreikių vaikais, iškyla problemos bendraujant su mokinių tėvais. O veiksminga pagalba įmanoma tik glaudžiai bendraujant ir bendradarbiaujant visai pedagoginei bendruomenei: administracijai, mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams, įtraukiant į šį procesą ir vaikų tėvus.

Norint plėtoti pagalbos mokiniui specialistų ir mokytojų bendradarbiavimą, nuspręsta organizuoti bendrą metodinį renginį, kurio metu buvo kviečiami miesto pedagogai bei pagalbos mokiniui specialistai pasidalinti darbo patirtimi, pateikti pasiūlymų, pageidavimų, kaip sėkmingiau organizuoti specialiųjų poreikių vaikų ugdymą. Renginio metu buvo išklausyti šeši pranešimai: ,,Bendradarbiavimo galimybės mokykloje, teikiant psichologinę, pedagoginę ir socialinę pagalbą mokiniams“, Regina Varkentin, Visagino ,,Žiburio“ pagrindinės mokyklos socialinė pedagogė; ,,Mokytojo, socialinio pedagogo ir psichologo bendradarbiavimo įtaka vaiko, turinčio elgesio ir emocinių problemų, ugdymui“, Virginija Razgulina, Visagino ,,Verdenės“ gimnazijos psichologė, III psichologo kvalifikacinė kategorija; ,,Darnus pagalbos mokiniui specialistų darbas – sėkmės prielaida vaiko ugdymo(si) procese“. Vilma Balčiūnienė, Visagino ,,Verdenės“ gimnazijos logopedė metodininkė, Laura Vaikėnienė, Visagino ,,Verdenės“ gimnazijos socialinė pedagogė; „Kada leisti vaiką į mokyklą?“ Rimvyda Ardamakovaitė, Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centro psichologė; „Vaiko su negalia inkliuzija: realybė ar siekiamybė?“. Danguolė Savičienė, Visagino ,,Verdenės“ gimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė; „Mokėjimas bendrauti su mokiniais – tai klasės formavimo pagrindas (naujokas klasėje)“, Jadvyga Funikova, Visagino Sedulinos vidurinės mokyklos pradinių klasių mokytoja metodininkė.

Metodinio renginio metu buvo aptartos pamokų metu iškylančios problemos, nagrinėjama, kaip mokytojai turėtų pateikti informaciją tėvams, kokią pagalbą sprendžiant aktualius klausimus tėvams galėtų teikti pagalbos mokiniui specialistai. Darbo grupėse vyko karštos diskusijos analizuojant konkrečias situacijas, su kuriomis pedagogai susiduria per pamokas.

Buvo prieita vieningos nuomonės, kad specialiųjų poreikių vaikų ugdymas yra bendras mokytojų, švietimo specialistų bei tėvų rūpestis. Mintis iš šio metodinio renginio dalyviai nusineš ir aptars su savo metodinio būrelio nariais. Tikimės, kad bus pasinaudota idėjomis ir pasiūlytais darbo metodais tobulinant mokytojų bei pagalbos mokiniui specialistų bendradarbiavimą, kad mokiniui būtų suteikta reikiama pagalba ugdymo procese.

Visagino savivaldybės mokyklų metodinės tarybos pirmininkė Danguole Savičienė

Nuorodos į pranešimus:Puslapiai: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39