Sveiki atvykę!
Sveiki atvykę į Visagino mokyklų metodinės tarybos svetainę!


Visagino mokyklų metodinė taryba (toliau – VMMT) – tai 22 miesto metodinius būrelius apjungiantis metodinių būrelių vadovų susivienijimas, nustatantis metodinės veiklos prioritetus ir koordinuojantis metodinių būrelių veiklą pagal veiklos ir ugdymo sritis, siekiantis nuolatinio mokytojų profesinės kompetencijos augimo bei  tikslinės (kryptingos) mokytojų metodinės veiklos tobulinimo.

VMMT siekia plėsti metodinį  ir dalykinį mokytojų bendradarbiavimą bei dalintis gerąja pedagogine patirtimi, skleisti pedagogines ir metodines naujoves, padėti miesto mokytojams, dirbantiems pagal bendrąsias programas ugdymo procese, aktyvinti metodinę veiklą, ieškant alternatyvių darbo metodų.

VMMT savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centro mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų metodinės veiklos organizavimo ir koordinavimo tvarka bei kitais metodinę veiklą reglamentuojančiais dokumentais, veikla grindžiama humaniškumo, laisvanoriškumo, demokratiškumo, viešumo ir atsinaujinimo principais, pedagogine iniciatyva ir bendradarbiavimu.

VMMT veiklą koordinuoja Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras, kuruoja Visagino savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyrius.


Norite pasidalinti gerąja patirtimi, išsakyti savo nuomonę?
Rašykite el. paštu: metodine.taryba@gmail.com